Transparència

El passat 8 d’octubre de 2018, va entrar en vigor l’ORDRE JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les Fundacions i Associacions declarades d’utilitat pública, als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, de 29 de desembre, del Protectorat de les Fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

Aquesta Norma s’aplica a les Fundacions i Associacions declarades d’utilitat pública sotmeses a la legislació catalana.

Activitats

Conjunt d’actuacions, treballs, accions i projectes que duen a terme les entitats per al compliment i desenvolupament de les finalitats.

Adreces de correu postal i electrònic

Adreces de correu postal i electrònic a les quals es pot adreçar el públic en general per comunicar-se amb les entitats. El correu postal, excepte que se’n publiqui un altre de diferent, és el que correspon al domicili social de les entitats. El correu electrònic és el que les entitats publiquin com a tal.

Composició dels òrgans de govern
i de l’equip directiu

Relació nominal de les persones que ocupen els càrrecs dels òrgans de govern i directius de les entitats, d’acord amb la llei i els estatuts, amb indicació, si s’escau, de les vacants existents.

Estats financers i memòria econòmica

Els comptes anuals tancats, sent l’exercici 2017 el de primera informació.

Estatuts

MIPS Fundació Privada té com a finalitats fundacionals la prestació directa de serveis d’assistència mèdica, sanitària o d’atencions a la tercera edat, posar a disposició d’altres persones elements d’infraestructura hospitalària o sanitària que siguin útils per a l’assistència mèdica i sanitària de la població…

Estructura directiva i de govern

Òrgans col·legiats o unipersonals exigits legalment
i estatutàriament, que governen i dirigeixen les entitats. En tot cas, s’inclouen el patronat en les fundacions i la junta de govern en les associacions declarades d’utilitat pública.

Estructura organitzativa

Òrgans de caràcter obligatori i voluntari creats per les
entitats conforme al procediment establert als estatuts i les funcions atribuïdes a cadascun.

Finalitats

Els objectius de les entitats, que han de constar obligatòriament en els estatuts.

Missió de l’entitat

La causa o raó d’ésser de la fundació o associació declarada
d’utilitat pública per la qual es constitueix com a persona jurídica, d’acord amb els fins de l’entitat recollits en els estatuts.

Resultat de les activitats acomplertes

Descripció dels projectes iniciats i executats durant el darrer exercici econòmic tancat, amb indicació del compliment de les finalitats i, sempre que es pugui precisar, el/s municipi/s o àmbit/s territorial/s on s’han realitzat, sent l’exercici 2017 el de primera informació.

El codi de bon govern i bones pràctiques
de gestió

Document que formalitza el conjunt de normes d’actuació, principis ètics i regles que guien l’actuació dels membres dels òrgans de govern i dels professionals en el desenvolupament de les funcions a través de les quals es materialitzen les finalitats de les entitats. Aquest pot ésser un document elaborat per les pròpies entitats o un codi extern al qual s’adhereixin.

El col·lectiu de persones beneficiàries ateses

Persones usuàries o beneficiàries de les activitats de les entitats. Aquesta informació ha de contenir el nombre de persones beneficiàries, els criteris utilitzats per a la seva selecció i la descripció de les prestacions i els serveis realitzats, sent l’exercici 2017 el de primera informació.

El programa i la memòria anual d’activitats

Entenent com a Programa anual d’activitats, el document que conté la descripció específica de les activitats que es projecten realitzar durant l’exercici (sent l’exercici 2018 el de primera informació); i com a Memòria anual d’activitats, el document que conté les activitats i actuacions que s’han dut a terme durant l’exercici en compliment de les finalitats (sent l’exercici 2017 el de primera informació).

Principals línies estratègiques d’actuació

Objectius aprovats pels òrgans de govern que es desenvolupen posteriorment mitjançant diferents programes d’actuació, sent l’exercici 2018 el de primera informació.