Transparència

El passat 8 d’octubre de 2018, va entrar en vigor l’ORDRE JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les Fundacions i Associacions declarades d’utilitat pública, als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, de 29 de desembre, del Protectorat de les Fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

Aquesta Norma s’aplica a les Fundacions i Associacions declarades d’utilitat pública sotmeses a la legislació catalana.

Activitats

Conjunt d’actuacions, treballs, accions i projectes que duen a terme les entitats per al compliment i desenvolupament de les finalitats.

EN CONSTRUCCIÓ

Adreces de correu postal i electrònic

Adreces de correu postal i electrònic a les quals es pot adreçar el públic en general per comunicar-se amb les entitats. El correu postal, excepte que se’n publiqui un altre de diferent, és el que correspon al domicili social de les entitats. El correu electrònic és el que les entitats publiquin com a tal.

Composició dels òrgans de govern
i de l’equip directiu

Relació nominal de les persones que ocupen els càrrecs dels òrgans de govern i directius de les entitats, d’acord amb la llei i els estatuts, amb indicació, si s’escau, de les vacants existents.

Estatuts

MIPS Fundació Privada té com a finalitats fundacionals la prestació directa de serveis d’assistència mèdica, sanitària o d’atencions a la tercera edat, posar a disposició d’altres persones elements d’infraestructura hospitalària o sanitària que siguin útils per a l’assistència mèdica i sanitària de la població…

El codi de bon govern i bones pràctiques
de gestió

Document que formalitza el conjunt de normes d’actuació, principis ètics i regles que guien l’actuació dels membres dels òrgans de govern i dels professionals en el desenvolupament de les funcions a través de les quals es materialitzen les finalitats de les entitats. Aquest pot ésser un document elaborat per les pròpies entitats o un codi extern al qual s’adhereixin.